Alkohol: 7
Land: Sverige
Type: Saison & Farmhouse Ale
Volum: 375