Alkohol: 4.7
Land: Norge
Type: Saison & Farmhouse Ale
Volum: 30