Rapporteringsperiode: 01.07.2022 – 31.12.2022

Fra 01.07.2022 trådte Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) i kraft.


Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Selv om ikke alle selskap i Moestue Group konsernet faller innenfor lovens virkeområde, vil alle gruppens selskap forholde seg til loven og organisere og, internt, rapportere arbeidet tilsvarende de selskapene i gruppen som omfattes av loven. Selskap som ikke omfattes av loven vil ikke rapporteres separat, men inngå i konsernets hovedrapport. De selskapene som omfattes av loven rapporteres i tillegg i separate avsnitt i konsernets rapport.


Hovedgrunnen til at alle selskapene i gruppen ønsker å forholde seg til loven, er at vi arbeider i en bransje der noen av de landene som produserer produkter vi importerer og selger er klassifisert på ITUC sin Global Rights indeks som høy og medium risiko land for mulige brudd på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold, og det finnes begrenset med offentlige kilder for å avdekke avvik eller risiko på enkelt selskap nivå i disse landene. Vi ønsker derfor å være ekstra aktsomme.


Moestue gruppen kjøper få tjenester utenfor Norge/Norden og vil i større grad kunne benytte risikoklassifisering på bransjekode for disse tjeneste leverandørene.

Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Organisering

Moestue Holding II AS og Moestue Group AS er morselskap i Moestue konsernet. Moestue konsernet har virksomhet i Norge, Sverige og UK. Den norske hovedvirksomheten består av 14 hel eller deleide selskap der 4 selskap (i tillegg til konsernet) er omfattet av Åpenhetsloven pr. 31.12.2022 (mer enn MNOK 70 i omsetning, MNOK 35 i balansesum og/eller mer enn 50 gjennomsnittlige årsverk). Gruppens norske virksomhet generelt, og hvert enkelt selskap spesielt, rapporteres i denne rapporten. For selskaps spesifikke vurderinger se eget punkt om det aktuelle selskapet.

Moestue Group AS og alle de norske selskapene har forretningsadresse Bygdøy Alle 23, 0261 Oslo, Norge.

Vår virksomhet er en del av organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Vin og Brennevins Foreningen (VBF).

Driftsområde

Vårt driftsområde er import og salg av øl, vin, brennevin og alkoholfrie produkter. Hovedvekten av produktinnkjøpet er import. Vi er oppmerksomme på at vi handler med land der det er både høy og medium risiko for negative konsekvenser, og vil ha ekstra søkelys på produsenter/leverandører i disse landene selv om de ikke nødvendigvis har en stor andel av vårt innkjøpsvolum.

Rutiner / retningslinjer

Våre rutiner og retningslinjer er forankret i selskapenes styrer.

Rutinene omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i våre virksomheter, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

Noen av leverandørkjedene er sammensatte og i stadig endring. Dette vanskeliggjør arbeidet med å sikre at alle ledd til enhver tid oppfyller alle krav, men vi stiller tydelige krav og forventinger til underleverandører overfor alle våre direkte samarbeidspartnere.

Formål

Rutinene skal bidra til at vår virksomhet og vårt samarbeid med leverandører fremmer åpenhetslovens formål. Det innebærer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Rutinene skal sikre at vår virksomhet oppfyller krav til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt ivareta informasjonsplikten i åpenhetsloven.

Omfang

Rutinene omfatter aktsomhetsvurderinger knyttet til direkte og indirekte innkjøp i vår virksomhet. Aktsomhetsvurderingen skjer etter en risikobasert tilnærming.

Ansvar

Administrerende direktør er overordnet ansvarlig for rutinen og skal i samråd med konsernets CFO sikre at det blir gjennomført aktsomhetsvurderinger i de ulike deler av vår virksomhets forretningsområder.

Beskrivelse

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger skal baseres på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv:

beskrivelse

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres etter følgende arbeidsmetodikk:

 • Det skal avholdes arbeidsmøte for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger minst 1 gang år.
 • I arbeidsmøtet foretas risikokartlegging knyttet til våre innkjøp av varer og tjenester.
 • Vi skal søke tilgjengelig informasjon om leverandørkjeder og kartlegging av risiko fra bransjeforeninger som vi er tilknyttet og fra andre aktører.
 • Basert på risikokartlegging og prioritering/vesentlighetsvurdering skal områder for forbedring og tiltak prioriteres.
 • Resultatet av risikokartlegging dokumenteres i en skriftlig redegjørelse. Den skriftlige redegjørelsen fra våre aktsomhetsvurderinger legges i tråd med åpenhetsloven ut lett tilgjengelig på vår virksomhets nettside.
 • Vi opplyser i tråd med åpenhetsloven i årsberetningen om hvor redegjørelsen er tilgjengelig og oppdaterer og offentliggjør redegjørelsen innen 30. juni hvert år.

 

Tiltak for å stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning/skade

 • Basert på risikokartlegging og prioritering/vesentlighetsvurdering skal konkrete tiltak vurderes og besluttes av administrerende direktør.
 • Tiltak kan gjennomføres direkte ovenfor leverandører/grossister fra vår virksomhet eller ved en felleshenvendelse fra bransjen gjennom bransjeforening eller andre samarbeidspartnere.

 

Endringer:

 • Dersom vår virksomhet innen et innkjøpsområde blir kjent med at det kan være vesentlige endringer i leverandørkjeder skal produktansvarlig/innkjøper følge opp dette og eventuelt sørge for revidering av aktsomhetsvurderinger og dokumentere dette i en skriftlig redegjørelse

 

Oppfølging av tiltak og deres effekt

 • I arbeidsmøtet (ref. punktet om aktsomhetsvurderinger over) skal produktansvarlig/innkjøper, sørge for oppfølging og evaluering av tiltak.

 

Avvik

 • Ved mistanke om brudd på kontraktsforpliktelser knyttet til åpenhetsloven skal avvik meldes produktansvarlig/innkjøper, konsernets CFO og administrerende direktør.
 • Produktansvarlig/innkjøper i samarbeid med konsernets CFO vil følge opp ovenfor innkjøp og respektive leverandør til vår virksomhet.
 • Avviksbehandling dokumenteres i en skriftlig redegjørelse.

 

Behandling av informasjonskrav

 • Enhver har ihht. åpenhetsloven ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.
 • Dersom vi mottar krav om informasjon, skal konsernets CFO (geir@moestue.com) kontaktes for besvarelse og håndtering av informasjonskravet.

 

Referanser og tilknyttede dokumenter

 • Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven, LOV-2021-06-18-99)

 

Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

Beskrivelse:

Arbeidsmøter for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger er igangsatt i rapporteringsperioden og vi har etablert felles enighet om hvordan vi skal prioritere arbeidet. Konsernet har tegnet abonnement på et verktøy for oppfølging og dokumentasjon av arbeidet og formelle utsendelser, tilpasset, og på lokalt språk, vil sendes ut til utvalgte leverandører.

Vi har i første omgang valgt å prioritere de 10 største leverandørene (målt i innkjøpsverdi) til hvert enkelt selskap (uavhengig om selskapet er omfattet av åpenhetsloven eller ikke). Disse selskapene vil i nær fremtid bli kontaktet og i første omgang bedt om å akseptere Moestue Group konsernets Code of Conduct. For samarbeidspartnere i land med høy risiko for negative konsekvenser, vil det vurderes om ytterligere undersøkelse/bekreftelse bør gjøres i første fase etter samtaler med produktsjef/innkjøpsansvarlig. Over tid skal alle selskap konsernet handler produkter med være vurdert.

Gjennom verktøyet konsernet har lisensiert i arbeidet med åpnehetsloven vil vi klassifisere/risiko vurdere alle norske virksomheter vi har et forretningsmessig forhold til gjennom næringskoder, og alle utenlandske selskap i forhold til landrisiko.

Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Beskrivelse:

Vi bygger vår kartlegging av risiko på bedrifts nivå på informasjon om nærmeste leverandør, på kategorisering i lisensiert verktøy.

Vi har løpende gjennomført egne, uformelle, undersøkelser av leverandører i forbindelse med besøk, og har så langt ikke avdekket noen tilfeller der vi har mistanke om brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Vi vil oppdatere våre rutiner/retningslinjer med varslingskanal/klagemekanisme i tråd med Forbrukertilsynets veiledning og eventuelle anbefalinger fra VBF/NHO. Tiltakene forventes å bidra til økt mulighet til å fange opp risiko for brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta, og bidra til å rette opp negative konsekvenser der det er nødvendig.

Oslo, 30.06.2023

Pål Hvammen (Styrets leder)

Christopher Moestue (Styremedlem)

Inge Hilland (Styremedlem)